Một chút kiến thức thu lượm được từ libedai.

Video:

Một số ý chính từ video

Sau khi đăng kí thẻ tín dụng với một nhà phát hành thẻ như : Rakuten, EPOS,..etc.

Các công ty phát hành thẻ sẽ thực hiện quá trình thẩm tra để xem người đăng kí có đủ điều kiện để sử dụng thẻ không.

Nói đơn giản, tín dụng là hình thức cho vay tiền để tiêu dùng. Người cho vay là các công ty phát hành thẻ, người được vay chính là người sử hữu thẻ. Vì thế, người cho vay sẽ dựa trên thông tin tín dụng của người muốn vay để quyết định xem có cho vay hay không.

Trong Video ở trên, nói đến 3 cơ quan dữ liệu tín dụng mà các công ty cung cấp thẻ đang chia sẻ cho nhau.